Forespørsel til yrkessektoren

Fagskolen i Østfold ønsker dialog med bedrifter om kompetansehevende tiltak pga. korona situasjonen.
.

Fagskolen i Østfold (FiØ) ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil gjennomføre kompetansehevende tiltak for å benytte tiden fremover til å gjøre ansatte faglig sterkere for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. I tillegg til allerede eksisterende kurs og utdanningstilbud kan FiØ, i samarbeid med bedrifter, opprette flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte.

Til dette arbeidet utlyser Viken fylkeskommune en ekstraordinær tilskuddsordning til bedrifter med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet pga. koronasituasjonen. Den økonomiske rammen er 24 millioner kroner, se: info Viken. I tillegg har Regjeringen lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner som skal benyttes i tiden fremover på å ruste ansatte bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Disse midlene skal benyttes til å opprette flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, se: info Regjeringen.


Hva kan Fagskolen i Østfold tilby

FiØ kan i tillegg til å utvikle nye skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud til bedrifter, tilby en rekke eksisterende opplæringstilbud. I den forbindelse er det gjennomført en intern kartlegging i hvilken grad fagskolene kan levere tilbud til en større brukergruppe som følge av koronasituasjonen, på kort og mellomlang sikt.

På kort sikt:

FiØ kan etablere kortere kurs og opplæringer basert på bedriftenes behov. Disse kurspakkene har man mulighet for å «shoppe» ut fra bedriftenes kompetansebehov. Dette er kurs som vil gi kursbevis.
Det er her listet opp noen kurs som kan være aktuelle. Omfang og faglig innhold på kursene avtales med bedriften.

 • 40 timers HMS kurs
 • HMS kurs for ledere
 • HMS, Innføring i risikokartlegging- og vurdering
 • Innføringskurs i kjemi for ikke kjemikere
 • Innføringskurs i tegningsforståelse
 • Innføring i LEAN
 • Innføring i BIM
 • Innføring i prosjektstyring
 • Ledelse, økonomi og markedsføring
 • Oppfriskningskurs i kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • Oppfriskningskurs i realfag (matematikk og fysikk)
 • Studieteknikk
 • Digital grunnkompetanse
 • Hygiene og smittevern
 • Innføring i logistikk
 • Innovasjon og entreprenørskap i virksomheten

På mellomlang sikt:

FiØ tilbyr i dag utdanninger innfor fagområdene bygg, BIM, elektro, maskinteknikk og kjemiteknikk (matteknikk og prosessteknikk). I tillegg har vi flere utdanningsløp innfor fagområdene helse og oppvekst.
Med utgangspunkt i eksisterende akkrediterte (godkjente) utdanningsløp kan vi raskt tilby skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud som vil gi studiepoeng. I samarbeid med bedrifter kan vi finne egnede emner i eksisterende studieplaner som kan gjennomføres som en enhet. Omfanget på disse emnene vil som regel være fra 5 til 10 studiepoeng. For studentene vil dette bety et arbeidsomfang fra ca. 125 timer til ca. 250 timer.

På lang sikt:

På lengre sikt kan FiØ i samarbeid med bedrifter utvikle nye utdanningstilbud. Dette vil da være utdanningstilbud med omfang fra 30 – 120 studiepoeng. For en deltidsstudent vil dette gi en studietid fra 1 år til 3 år. Gjennomføres man studiet på heltid vil studietiden være fra 0,5 år til 2 år.

I den oppståtte situasjonen er vi villig til å strekke seg langt for å dekke etterspørselen. Men for å få dette til er vi avhengig å få til en dialog med bedrifter vi kan samarbeide med. Regjeringen ber oss om å aksjonere raskt, så vi håper de av dere som er interessert gir oss en rask tilbakemelding. Vi kommer til å prioritere de som først melder sin interesse.

Benytt følgende e-post: ketils@viken.no

Er det behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt. 
Se mer info om våre utdanninger på web ››

Med vennlig hilsen
Ketil Solbakke
Rektor, Fagskolen i Østfold
e-post: ketils@viken.no
Tlf.: +47 959 11 303

 

Kort om Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold ligger i sentrum av Fredrikstad og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole). Skolen har i overkant av 500 studenter og 40 ansatte innenfor helse, oppvekst og tekniske utdanninger.

Våre studier kan gjennomføres på heltid, deltid eller nettbasert. Fagskolen i Østfold er akkreditert innen fagområdene helse og teknisk. Dette gjør oss i stand til å utvikle og godkjenne nye utdanninger selv, noe som betyr at vi på forholdsvis kort tid kan tilby nye utdanningstilbud.

Vi er i ferd med å bli en del av Fagskolen i Viken, som vil bestå av fagskoletilbudene i Akershus, Fagskolen Tinius Olsen (Buskerud) Fagskolen i Østfold. Det gjør at vi i felleskap kan tilby et langt bredere utdanningstilbud og et mer robust fagmiljø. Fagskolen i Viken vil dekke et stort geografisk område på Østlandet.

Kilder:
Viken fylkeskommune, tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, se: https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/ny-tilskudd-til- kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring.22237.aspx

Regjeringen, flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige, se:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og- arbeidsledige/id2696625/