Ny helseutdanning godkjent innen kirurgisk virksomhet

Denne fagskoleutdanningen vil medvirke til å utdanne helsefagarbeidere med økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet.
Kirurgisk virksomhet


Fagskolen i Østfold har i samarbeid med Fagforbundet og Sykehuset i Østfold utarbeidet en videreutdanning innen kirurgisk virksomhet for helsefagarbeidere.

Kirurgisk virksomhet

Fagskoleutdanning innen kirurgisk virksomhet vil medvirke til å videreutdanne helsefagarbeidere til å få økt sin kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet. En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og mer kvalitetsbevisste pasienter og pårørende stiller store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse.

En helsefagarbeider med slik videreutdanning kan bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette forutsetter kunnskap om eget ansvarsområde, innsikt i kvalitet i egen yrkesutøvelse og fokus på pasientsikkerhet. 

Funksjons- og ansvarsområder for helsefagarbeideren med videreutdanning i kirurgisk virksomhet omfatter varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og i støttefunksjoner på operasjonsavdelinger. Personlig egnethet er svært viktig for denne yrkesgruppen. En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet må være pliktoppfyllende, pålitelig og nøyaktig. Funksjonen krever evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, men må også kunne jobbe selvstendig.  Videre er evnen til å prioritere oppgaver, fleksibilitet og god arbeidskapasitet viktig.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Autorisasjon som helsepersonell kreves i forbindelse med gjennomføring av praksis.
Omsorgsarbeidere må konvertere sin autorisasjon til autorisasjon som helsefagarbeider, dette gjøres via Helsedirektoratet. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1.oktober.

2. Søkere til studiet kan søke med realkompetanse. Fagskolen i Østfold er ansvarlig for å gjennomføre realkompetansevurdering for opptak til studiet. Autorisasjonskravet for helsepersonell fravikes ikke selv om søkeren vurderes på bakgrunn av realkompetanse.

Eksempel på søkere som kan være aktuelle for realkompetansevurdering er søkere som har autorisasjon som sykepleier, vernepleier el. 

3. Søkere må levere politiattest ved opptak

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og vil gjennomføres på deltid over to år. Det innebærer et omfang, iberegnet egenstudier, på omtrent 1600 timer totalt. Utdanningen er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning og nettbasert undervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer og 12 ukers praksis (praksis foregår på heltid)


Studiet består av 3 hovedemner, i tillegg til praksis:

1.    Mikrobiologi, hygiene og smittevern (10 st.poeng)
       1a. Mikrobiologi og hygiene 
       1b. Praktisk smittevern 
       1c. HMS og kvalitetssikring
2.    Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering (15 st.poeng)
       2a. Kirurgiske instrumenter og annet medisinsk utstyr 
       2b. Rengjøring, desinfeksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk utstyr og kirurgiske instrumenter
       2c. Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroll
       2d. Utstyrs- og vareflyt til operasjoner i operasjonsavdelingen
       2e. Varelogistikk for sterilisert gods og forbruksvarer til kirurgisk virksomhet. 
3.    Det kirurgiske pasientforløpet (15 st.poeng)
       3a. Pasientforløpet 
       3b. Kommunikasjon og samhandling med pasienter i krise
       3c. Preoperativt forløp og pasientforberedelser 
       3d. Peroperativt forløp 
       3e. Postoperativt forløp
       3f. Preparathåntering  
4.    Praksis (20 st.poeng)
       Del 1. Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering 
       Del 2. Det kirurgiske pasientforløpet

Oppstart

Tidligste oppstart av studiet vil være 1. januar 2020. Antall studieplasser avhenger av antall praksisplasser som helseinstitusjonene kan tilby. Det betyr at Fagskolen i Østfold vil nå jobbe mot å skaffe nok praksisplasser til å fylle en klasse før utdanningen kan starte opp. 

Meld din interesse her

Ønsker du å søke på denne utdanningen kan du sende oss en epost på: fagskolen@ostfoldfk.no. Merk eposten med "Kirurgisk virksomhet" og beskriv kort din kompetanse, så tar vi kontakt med deg når oppstart fastsettes.