Særskilt tilrettelegging

I henhold til fagskoleloven § 15 har studenter følgende rettigheter

«Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.»

Universelle løsninger

Fagskolen i Viken skal være tilgjengelig for alle, også for deg med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging på grunn av f.eks:

 • syns- eller hørselshemming
 • bevegelses- og forflytningsvansker
 • konsentrasjonsvansker, dysleksi, lese og skrivevansker etc.
 • kroniske sykdommer
 • angst, depresjoner eller andre psykiske sykdommer

Kontakt oss

Som student har du selv et ansvar for å orientere skolen hvis du har behov for særskilt tilrettelegging. Tilrettelegging kan omhandle studiesituasjonen, forelesningene, innlevering av arbeidskrav, fysisk tilgjengelighet eller tilrettelegging av eksamen, da med frister 1. november/ 1. mars

Du bes fylle ut og sende inn elektronisk søknadsskjema for dette. Søknaden finner du her: Søknad særskilt tilrettelegging FiV, studiested Fredrikstad. 

Søknad blir arkivert i din studentmappe.

Fagkyndig dokumentasjon skal ALLTID vedlegges

For å kunne fatte vedtak om særskilt tilrettelegging, er det helt avgjørende at du vedlegger dokumentasjon fra fagkyndig personell (legeattest, uttalelse fra psykolog, PPT eller annen relevant informasjon). Denne dokumentasjonen kan IKKE lastes opp i skjemaet eller sendes på e-post. 

Den skal leveres på følgende måter:

a)    Per brev/post til studiestedet:
Merkes med: Særskilt tilrettelegging, att: Utdanningsleder (sett inn riktig navn)
Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad
Postboks 884
1670 Kråkerøy

b)    Direkte til resepsjon i 5. etg. Merk konvolutten som ovenfor
c)    Direkte til utdanningsleder som skal fatte vedtaket. Merk konvolutten som ovenfor

Vedlegg(ene) blir arkivert sammen med søknad i din studentmappe.

Har du behov for særskilt tilrettelegging allerede fra studiestart?

Aktuelle rådgivere ved Studentsamskipnaden i Østfold kan bistå hvis du er usikker på hvilke hjelpemidler du trenger eller hva som finnes, samt bistå i prosessen ved å søke. Mer informasjon om studentsamskipnadens tilretteleggingstjenester finner du her: Råd og helse – tilrettelegging SiØ. 

For søknad om hjelpemidler via NAV hjelpemiddelsentral, må du søke NAV om dette. Mer informasjon om søknad og skjema i NAV finner du her. Søknader – person – hjelpemidler. 

Fagskolen har også egen studentveileder ved studiestedet som kan bistå i spørsmål utenom det faglige og pedagogiske, eventuelt henvise deg videre for bistand. Studentveileder Josefine Daniels: Studentveileder FiV, Fredrikstad - behov for samtale.

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Bruk nettskjema Søknad særskilt tilrettelegging FiV, studiested Fredrikstad. 
Får du innvilget søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen, og har tilsvarende behov på eventuelle skoleprøver, har du selv et ansvar om å informere faglærer om vedtaket slik at dette kan hensyntas.

For å få iverksatt særskilt tilrettelegging under eksamen må du søke innen følgende frister: 

 • 1. november for eksamener i høstsemesteret.
 • 1. mars for eksamener i vårsemesteret.

Sammen med søknaden må du vedlegge dokumentasjon/utredning fra behandler/spesialist som bekrefter behovet for tilrettelegging.
Type tilrettelegging ved eksamen (og evt. skoleprøver)

 • Forlenget tid (10 min/time)
 • Opplesing av oppgavetekst
 • Behov for PC under eksamen
 • Behov for spesialprogramvare (dette må du søke via NAV selv)
 • Behov for eget rom til eksamen
 • Fra skriftlig til muntlig eksamen

Vedtak om særskilt tilrettelegging

Utdanningsledere ved FiV, studiested Fredrikstad fatter vedtak på søknad om særskilt tilrettelegging. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Frist for å klage er tre (3) uker fra dato vedtaket er mottatt av søkeren.

Disse er:

 • Bygg, BIM og Kjemi: Heidi Gamlesanne
 • Maskin og Elkraft: Tommy Moen
 • Helse og Oppvekst: Fredrik Hæren

Pensum som lydbok

Studenter som er blinde eller svaksynte kan få produsert studielitteratur fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Lydbøkene er gratis og sendes portofritt i posten eller de kan lastes ned direkte fra NLB.
Har du produksjonsrett på studielitteratur bør du kontakter høgskolen i god tid for å få oversikt over pensum. Det kan fort gå inntil 3 måneder før innmeldt litteratur er ferdig produsert.

Meld deg inn i NLB.

Transport til og fra studiestedet

Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser via NAV. Ordningen innebærer at du kan få transport med drosje til og fra arbeid eller skole.