Særskilt tilrettelegging under eksamen

Eksamen under særlige vilkår

Henvisning: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Østfold, §3-8

Søknad om eksamen under særlige vilkår skrives på eget skjema – «Søknad om særskilt tilrettelegging».

Søknaden må være dokumentert med legeattest eller utredning fra sakkyndig person. Søknaden sendes skolen på epost eller leveres i skolens resepsjon innen fastsatte frister nevnt nedenfor.


§ 3-8. Eksamen under særlige vilkår

 1. Studenter som har permanent behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen, må innen fastsatt frist søke om dette for eksamensperioden. Studenter som får akutt behov for særordning må søke om dette så snart som mulig etter at behovet oppstår.
 2. Særordning kan gis til kandidater som dokumenterer nedsatt funksjonsevne, gravide med dokumentert behov for hvile, mødre som ammer etc.
 3. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for særordning i eksamenssituasjonen.
 4. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette.
 5. Tilrettelegging skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.
 6. Fagskolen fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søker.

Frist for å søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen er

 • 1. november for eksamener i høstsemesteret
 • 1. mars for eksamener i vårsemesteret

Former for tilrettelegging

 • Utvidet tid (50 minutter)
 • Opplesing av oppgave
 • Bruk av PC
 • Spesialprogramvare