Studentrådet

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved Fagskolen i Østfold som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt.

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet og studentrådsstyret ved fagskolen. Studentrådstyret ved Fagskolen i Østfold er bindeleddet mellom studentene og fagskolen. Studentrådet består av alle klassetillitsvalgte fra alle utdanningene og sammen med studentrådstyret, vil de jobbe for å fremme studentenes ønsker og krav for et best mulig læringsmiljø, samt sikre studentenes faglige rettigheter. Studentrådstyret tar opp spørsmål og forslag, drøfter disse og tar det videre opp med ledelsen, styret eller andre aktuelle personer. 

Styret til studentrådet består av:

  • Studentrådsleder
  • Nestleder
  • Styremedlem 1.
  • Styremedlem 2. (Hovedtillitsvalgt for nettstudentene)
  • Styremedlem 3

Studentrådstyre 2020-2021

Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad

 

Tirsdag 6. oktober hadde skolens studentråd (alle klassetillitsvalgte) i Fredrikstad sitt første konstituerende møte. Møtet ble avholdt på skolen i auditoriet, samt digitalt i teams. Prorektor Ketil Solbakke innledet møtet med å informere om studentrådets (alle klassetillitsvalgte) mandat og oppgaver, samt verv, mandat og sammensetning av styret for studentrådet som skulle velges samme dag. Valget ble gjort av studentene, og styret består nå av 5 medlemmer med følgende verv:

  1. Leder - Mathias Hillgren (Matteknikk deltid 1. klasse)
  2. Nestleder - Yngve S. Osnes (Bygg heltid 2. klasse)
  3. Styremedlem l - Trude Helen Dahl (Barsel og barnepleie 2. klasse)
  4. Styremedlem ll - Melinda Rexhepi (Barsel og barnepleie 1. klasse)
  5. Styremedlem lll - Joar Sørensen (Maskinteknikk heltid 1. klasse)

Det er gledelig at nestleder Yngve S. Osnes satt i samme verv for skoleåret 2019/2020, da det sikrer god erfaringsdeling- og overføring. Styret er studentenes representanter i ulike råd og utvalg, og fungerer som direkte bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, samt ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter). Blant annet sitter styrets leder som studentrepresentant i fagskolens styre sammen med studentrepresentantene (lederne) fra henholdsvis Kongsberg og studiestedene i tidligere Akershus. Styret blir også involvert i ulike dialogmøter med studentsamskipnaden i Østfold, ledelsen her i Fredrikstad og i andre fora. 

Tirsdag 13. oktober hadde styret sitt første virkemøte der det ble satt en plan for fremtidig arbeid. Det er videre opprettet en egen, lukket samhandlingsflate for hele studentrådet i teams der informasjon og saker deles. Styret har også fått oversikt og kontaktinfo på samtlige klassetillitsvalgte her i Fredrikstad. Styrevedtektene er under gjennomsyn av studentrepresentantene fra de ulike studiestedene i skrivende stund og skal vedtas omgående.  

Vi ser frem til et godt samarbeid og tett dialog med studentrådsstyret for kommende skoleår. Samtidig gratuleres alle klassetillitsvalgte og styret for nye verv.


Bemannet kontor

Studentrådstyret har bemannet kontor i 1.etasje alle mandager klokken 15.15 - 16.15. 

Alle studentene ved Fagskolen i Østfold er medlemmer i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Les mer om ONF sitt arbeid her ››