Livsstils- og kroniske sykdommer

Livsstilssykdommene KOLS, hjerte- og karlidelser, diabetes type 2 og fedme øker i omfang. Samhandlingsreformen retter oppmerksomheten mot disse pasientgruppene. Studiet egner seg for deg som ønsker økt kunnskap om helseopplysning og ferdigheter innen veiledning og undervisning til pasienter som har behov for varig livsstilsendring.


Menneskers handlinger, vaner og levesett har stor innflytelse på helsen, og faktorer som mestring, motivasjon, holdninger og personlighet har stor betydning når mennesker skal endre livsstil. Du kan være med på å påvirke samfunnet slik at befolkningen som helhet får bedre helse. Utdanningen inneholder viktige temaer som sykdomsforståelse, livsstil og helse – helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør, ambulansefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ortopediteknikker, portør, apotekteknikker, fotterapeut, helsesekretær, hudpleier eller tannhelsesekretær. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt og 10 ukers obligatorisk praksis. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2.    Livsstil- og kroniske lidelser
3.    Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
4.    Organisering, system og ledelse
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen livsstils- og kroniske sykdommer og gir deg kompetanse i yrker hvor livsstil og/eller kroniske lidelser hos klient/pasient er en aktuell problemstilling. Du vil finne arbeid innenfor helsehus, bofellesskap, hjemmetjenester, sykehjem, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter og helsehus.